جمعه ۱۲ خرداد ۱۴۰۲
 

درباره مطالعات

طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی کشور (ICZM)

Integrated Coastal Zone Management Plan of Iran

 

مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی، در عمل یکپارچه سازی فرایند تصمیم گیری در مناطق ساحلی و دخالت دادن همه بخش های درگیر، به منظور سازگاری و توازن در بهره برداری و استفاده از منابع ساحلی است. در بلند مدت هدف مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی، ایجاد توازن میان منافع حاصل از توسعه اقتصادی و استفاده انسان از سواحل، حفاظت، نگهداری و بازسازی سواحل، به حداقل رسانیدن خسارات جانی و مالی در سواحل و کسب منافع مترتب بر دسترسی و بهره گیری همگانی از سواحل است. این به نوبه خود نیازمند هماهنگی و همکاری سازمان ها و ادارات مختلف دولتی در سطوح ملی و منطقه ای است که دارای وظایف و مسئولیت هایی در رابطه با سواحل هستند.

مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی با رویکرد توسعه پایدار درصدد است که حفاظت از محیط زیست را با توسعه اقتصادی، از طریق به کارگیری ابزار مناسب ترکیب کند. این فرآیند هم محیط طبیعی و هم ساکنان مناطق ساحلی را مورد توجه قرار می دهد. به عبارتی مدیریت سواحل به دنبال ساماندهی واحدهای کاربر از منطقه ساحلی است و علاقه دارد عدالت اجتماعی در توزیع امکانات فضایی و اقتصادی رعایت شود. مدیریت یکپارچه سواحل با هدف رفع منازعات به دنبال سازگاری فعالیت های ناحیه ساحلی با یکدیگر است، رویکرد زیست محیطی در این مدیریت همچنین در جستجوی سازگاری فعالیت های منطقه ساحلی با توان های محیطی است تا منازعات از طریق جانمایی و امکان سنجی محیط زیستی مرتفع شوند. طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی کشور با اهداف زیر تهیه شده است:

·        دستیابی به توسعه پایدار در استفاده های چندگانه از مناطق ساحلی با ظرفیت یابی محیطی مناطق ساحلی

·        فقرزدایی و رفع محرومیت در مناطق توسعه نیافته با معرفی مناسب ترین شکل توسعه اقتصادی و اجتماعی

·        حفظ محیط زیست شکننده مناطق ساحلی و کاهش آسیب پذیری مناطق ساحلی و ساکنان آن نسبت به خطرات طبیعی و مصنوعی

·        تهیه طرح هماهنگی دستگاه های مرتبط با سواحل به منظور کاهش و رفع تداخل فعالیت ها

·        تقویت پشتوانه قانونی برای استفاده و مدیریت از مناطق ساحلی

·        بستر سازی برای پدافند غیرعامل در مناطق ساحلی کشور

·        امکان سنجی جلب مشارکت مردمی در بهره بردای و مراقبت از مناطق ساحلی

·        تهیه پایگاه اطلاعات از مناطق ساحلی برای تسهیل در تصمیم سازی برای فرایند های توسعه در مناطق ساحلی کشور

 

مرحله نخست مطالعات مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی ایران که در آن روش شناسی اجرای مطالعات و انجام مطالعات پایه صورت گرفت از بهار 1382 آغاز و در پاییز 1384 خاتمه یافت.

مرحله دوم مطالعات با رویکردی دستاورد محور از پاییز 1384 تا پاییز سال 1387 به طول انجامید.

مرحله سوم مطالعات با هدف سنتز و تلفیق نتایج مطالعات در مراحل گذشته از زمستان سال 1387 آغاز و تا اوایل تابستان سال 1388 به طول انجامید. گزارش این مرحله با عنوان برآیند مطالعات طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی کشور عرضه شد و در تاریخ 5/7/89 با اخذ مصوبه از شورای­عالی معماری و شهرسازی ایران پایان پذیرفت. مطالعات طرح پیش گفته در تاریخ 4/6/91 توسط معاون محترم شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، جهت اجرا و استفاده از نتایج آن به عنوان سند بالادست، به استانداران استان های ساحلی ابلاغ شد.