جمعه ۱۲ خرداد ۱۴۰۲
 

پایگاه داده و GIS

طراحی پایگاه داده شامل تعیین ساختار فایلهای مکانی، سمبولوژی (رنگ، اندازه و ...) ، ساختار اطلاعات توصیفی و نحوه سازماندهی، ذخیره سازی، مدیریت اطلاعات و امنیت و ... می باشند. بطور کلی اجرای این فرایند در طی مراحل ذیل اجرا می گردد:

 1.  شناسایی نیازمندیهای اطلاعاتی و منابع تامین داده ها و به عبارتی تعیین موجودیتهای اطلاعاتی
 2.  اجرای عملی طراحی مدل داده
 3.  تعیین فرایندهای تبدیل، مدیریت و نگهداری داده ها

 •         مراحل مدلسازی داده های GIS برای ICZM

مدل داده GIS مناسب برای کاربردهای  ICZM باید توانایی جدیدی برای مدلسازی مکانی داده ها را به نحوی داشته باشد که به بهترین روش بر همکنش پدیده های طبیعی و مصنوعی دریایی و ساحلی را نشان

دهد. هدف نهایی چنین مدل داد های، حمایت از داد ههای مکانی در محیط دریا و خشکی است.

اهداف ویژه مدل داده GIS مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی، شامل موارد زیر می باشد :

 • تولید یک ساختار ویژه در پایگاه داده جغرافیایی(Geodatabase) برای گردآوری، مدیریت و انتشار داده های نواحی ساحلی (دریا و خشکی)
 • افزایش توان لازم در ساختار GIS دریایی برای حمایت از داد ههای با مقیا سهای متفاوت و حفظ وابستگی آنها
 • ارائه مکانیزمی برای بکارگیری استانداردهای داده نظیر استانداردهای هیدروگرافی  (IHO) پشتیبانی کامل از ساختار داد ههای نرم افزار GIS
 • توانایی مدلسازی دنیای واقعی بر اساس انواع پدیده های موجود در قالب GeoObjects و جادادن آنها درون Geodatabase
 • توانایی ارائه داده به توابع مدلسازی، آنالیز و شبیه سازی محیط دریا و ساحل و گرفتن نتایج این توابع بمنظور نمایش مکانی آنها
 • قابلیت نمایش و آنالیز سریهای زمانی که یکی از مهمترین کاربردهای دریایی می باشند

بطور کلی مراحل طراحی مدل داد های در چهار گام و بصورت زیر خلاصه شده است :

 •        طراحی خارجی (External design) که در آن دنیای واقعی بر اساس الزامات مورد نیاز طرح کاربردی خلاصه سازی می شود.
 •         طراحی مفهومی (Conceptual design) که در آن مدل با پدیده ها و خصوصیات آنها به شکل روابط ماهیتی آنها مجتمع می شود.
 •         طراحی منطقی (Logical design) که در ان روابط اشیاء و خواص آنها به شکل الگوهای نرم افزاری نظیر جداول داده تبدیل می شود.
 •         طراحی داخلی یا فیزیکی (Physical Design) که در آن توابع سخت افزاری و نرم افزاری برای کاربرد واقعی مدل، بکار برده میشوند و تا حد امکان دنیای واقعی، بازسازی می شود.

    

مطالعات مرحله امکان سنجی، نتایج حاصل از بررسی منابع تولید داد ههای پایه و نیازهای اطلاعاتی سیستم می باشد که پیش زمینه طراحی مدل داده پایگاه اطلاعات جغرافیایی مدیریت نواحی ساحلی است.

طراحی مدل مفهومی در توسعه پایگاه اطلاعات جغرافیایی مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی، بر مبنای توسعه دیاگرامهای موجودیتها و روابط آنها (ER) صورت پذیرفته است. در پایان بر مبنای اطلاعات تحلیل شده در مدل شیء گرا، مدل فیزیکی داده ها طراحی و فرایند تبدیل مدل فیزیکی به Geodatabase با بهره گیری از نرم افزار ArcCatalog ، تدوین گردید.

طراحی مدل مفهومی، فاز اصلی در فرایند طراحی مدل داده می باشد. در این مرحله از نیازمندیها به راه حل ها می رسیم. طراحی مدل مفهومی خور دارای سه مرحله است:

 • شناسایی نیازها
 • طراحی راه حلها
 • تحلیل راه حلها

امروزه برای تحلیل و طراحی سیستم ها از مدلسازی (Modeling) استفاده می گردد. این عمل باعث خواهد شد تا تیم طراح بتواند بر اساس یک دیدگاه مشترک عمل کرده و تمامی ذینفعان پروژه بتوانند از مفاهیم و اجزاء تهیه شده در سیستم مطلع شده و آنرا درک کنند. در این راستا از زبان مدلسازی UML که به عنوان زبان استاندار مدلسازی شئ گرا مطرح می باشد، استفاده شده است.

 •    بر مبنای نتایج حاصل از تحلیل اطلاعات

در فاز طراحی مدل فیزیکی هدف ترکیب منطق بدست آمده از مرحله تحلیل با مفاهیم Geodatabase ارائه شده توسط شرکت ESRI می باشد. در فاز طراحی، در پروژه ICZM از نرم افزار Rational Rose جهت مدل کردن دنیای واقعی عوارض بدست آمده در دنیای شئ گرایی استفاده شده است.