جمعه ۱۲ خرداد ۱۴۰۲
 

قوانین و مقررات

بحث مدیریت یکپارچه سواحل کشور که خود به دلیل بروز مشکلات و نابسامانی در زمینه‌های مختلف محیط زیستی، اقتصادی- اجتماعی، سیاسی و امنیتی مطرح شده است، نیازمند قانونی مستقل و قوی برای اعمال مدیریت و اجرای صحیح برنامه‌های تدوین شده است. عواملی همچون نقص قانونی، متضاد بودن و عدم کارایی برخی قوانین به دلیل تغییر شرایط، تداخل وظایف برخی از نهادها و سازمان‌های متولی سواحل کشور، ضرورت تدوین قانون مستقل برای مدیریت سواحل کشور را اجتناب ناپذیر می‌نماید. بدون شک تدوین قانون مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی کشور با در نظر داشتن عوامل و مطالعات در زمینه‌های کاربری مطلوب اراضی، سیاسی و امنیتی، مدیریت محیط زیستی، مخاطرات و مدیریت نوار ساحلی، سازمان‌ها و تشکیلات اداری و سیاسی منطقه ی ساحلی، زمینه و بستر لازم را برای تدوین قانون مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی فراهم می‌نماید. قوانین و مقررات موجود به اندازه‌ای پراکنده و مبهم است که قادر به حمایت قانونی از مدیریت یکپارچه ی سواحل نیست. قانون مدیریت یکپارچه سواحل بر اساس نتایج و نیازهای تمامی مطالعات انجام شده تدوین و پیشنهاد شده است.

ویژگی‌های قانون مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی کشور  شامل موارد زیر می‌باشد:

- ضرورت تصویب قانون

- تعاریف و اصطلاحات

- حدود و ثغور منطقه ساحلی

- وظایف مدیریت منطقه ساحلی

- الزامات فنی واجرایی

- پهنه بندی 

مدیریت نوارساحلی

مدیریت محیط زیستی

پایش وارزیابی

ساختار و تشکیلات مدیریت منطقه ی ساحلی

- تعیین تکلیف حقوق اشخاص

- ضمانت اجرا

- پیش بینی آئین نامه‌ها و ضوابط اجرایی موردنیاز

- تعیین قوانین ناسخ و منسوخ