جمعه ۱۲ خرداد ۱۴۰۲
 

مشاوران طرح

مشاوران پروژه های موضوعی مطالعات طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی
کشور
(ICZM)

 

ردیف

نام مشاور

مطالعات تحت پوشش

مدیر پروژه

1

شرکت مهندسین مشاور مآب

تهیه طرح کاربری مطلوب اراضی

آقای دکتر رضا احمدیان

2

شرکت جهاد تحقیقات آب و آبخیزداری

طرح مدیریت نوار ساحلی (SMP) ، طرح مدیریت زیست (EMP)محیطی و طرح تدوین برنامه نظارت و پایش (MEP)

آقای دکتر فریدون وفائی

3

شرکت مهندسین مشاور سبز اندیش پایش

طراحی و تشکیل پایگاه داده و سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS

آقای مهندس بابک نعیمی

4

شرکت آموزش و مدیریت ایران

ساختار و سازمان و چگونگی مشارکت عمومی

آقای مهندس کیهان میرفخرایی

5

موسسه حقوقی راد

پیشنویس لایحه قانون

آقای دکتر جلیل مالکی

6

دانشگاه تربیت معلم

سیاسی امنیتی

آقای دکتر یداله کریمی پور