جمعه ۱۲ خرداد ۱۴۰۲
 

مطالعات مرحله اول

اداره کل مهندسی سواحل و بنادر در سازمان بنادر و دریانوردی از برنامه سوم توسعه ماموریت یافت مطالعات طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی کشور(ICZM) را دردستور کار قرار دهد.

این طرح طی 6 سال با پیشگامی سازمان بنادر و دریانوردی و با مشارکت 18 نهاد کشوری و لشگری طی سه مرحله زیر به انجام رسید:

 

 مرحله نخست این مطالعات از بهار 1382 آغاز و در پاییز 1384 خاتمه یافت. ماحصل این مرحله از مطالعات که توسط جمعی از مشاوران کارآمد داخلی و خارجی به انجام رسید تدوین گزارش های زیر بود:

  1. متدولوژی انجام طرح (به زبان انگلیسی)
  2. شرح خدمات تدقیق شدة مطالعات
  3. مطالعه و بررسی پیش‌نیازهای مطالعه، تهیه و اجرای طرح
  4. مطالعه، تعریف و تعیین حدود و ثغور مناطق ساحلی کشور
  5. تهیه برنامه اجرایی مراحل مطالعات
  6. مطالعه و بررسی مفاهیم، روشها و تجربیات جهانی در زمینه مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی
  7. مطالعه و بررسی جوانب مختلف مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی در کشور
  8. آماده سازی و طراحی پایگاه اطلاعات جغرافیایی
  9. خرید و جمع‌آوری داده‌های‌ پایه