جمعه ۱۲ خرداد ۱۴۰۲
 

مطالعات مرحله دوم

مرحله دوم مطالعات با رویکردی دستاورد محور از پاییز 1384 تا پاییز سال 1387 به طول انجامید. ماحصل این مرحله از مطالعات دستاوردهای موضوعی 9 گانه طرح، شامل محورهای زیر بود:

·           تعیین محدوده و مرزبندی مناطق ساحلی کشور؛

·           بررسی جایگاه سیاسی و امنیتی سواحل کشور؛

·           تدوین برنامه مدیریت نوار ساحلی کشور؛

·           تهیه برنامه مدیریت زیست محیطی سواحل کشور؛

·           مطالعات حقوق و قوانین مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی کشور؛

·           تهیه طرح کاربری مطلوب اراضی مناطق ساحلی کشور؛

·           طراحی ساختار و سازمان اجرایی طرح ICZM در کشور؛

·           ایجاد و مدیریت پایگاه اطلاعات جغرافیایی مدیریت سواحل کشور؛

·           تدوین برنامه پایش و ارزشیابی اجرای ICZM در کشور.