چهارشنبه ۶ بهمن ۱۴۰۰
 

مطالعات مرحله دوم

مرحله دوم مطالعات با رویکردی دستاورد محور از پاییز 1384 تا پاییز سال 1387 به طول انجامید. ماحصل این مرحله از مطالعات دستاوردهای موضوعی 9 گانه طرح، شامل محورهای زیر بود:

·           تعیین محدوده و مرزبندی مناطق ساحلی کشور؛

·           بررسی جایگاه سیاسی و امنیتی سواحل کشور؛

·           تدوین برنامه مدیریت نوار ساحلی کشور؛

·           تهیه برنامه مدیریت زیست محیطی سواحل کشور؛

·           مطالعات حقوق و قوانین مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی کشور؛

·           تهیه طرح کاربری مطلوب اراضی مناطق ساحلی کشور؛

·           طراحی ساختار و سازمان اجرایی طرح ICZM در کشور؛

·           ایجاد و مدیریت پایگاه اطلاعات جغرافیایی مدیریت سواحل کشور؛

·           تدوین برنامه پایش و ارزشیابی اجرای ICZM در کشور.