جمعه ۱۲ خرداد ۱۴۰۲
 

مطالعات مرحله سوم

مرحله سوم مطالعات با هدف سنتز و تلفیق نتایج مطالعات در مراحل گذشته از زمستان سال 1387 آغاز و تا اوایل تابستان سال 1388 به طول انجامید. گزارش این مرحله با عنوان برآیند مطالعات طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی کشور عرضه شد. پس از تهیه برایند مطالعات طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی کشور مطابق اختیاراتی که آیین نامه اجرایی ماده 63 قانون برنامه چهارم به شورایعالی شهرسازی و معماری واگذار کرده بود، نتایج مراحل سه گانه طرح به این شورا تقدیم و در جلسه مورخ 5/7/1389 این شوار به تصویب رسید. امید است طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی کشور بتواند علاوه بر حل مشکلات گوناگون مبتلابه مناطق ساحلی، در همگرایی نهادهای دولتی و غیردولتی به منظور بهره برداری پایدار ظرفیت های اقتصادی و زیست محیطی سواحل کشور مفید واقع شود.