پنج شنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
 
Active MArgin (اسم)

ناحیه ای شامل فلات قاره، شیب قاره و یک تراشه اقیانوسی

Alongshore (اسم)

Parallel to and near the shoreline; same as LONGSHORE

امتداد ساحلی موازی و نزدیک به خط ساحلی

Astronomical tide (اسم)

The tidal levels and character which would result from gravitational effects, e.g. of the Earth, Sun and Moon, without any atmospheric influences

جزر و مد نجومی

ترازهای کشندی و ویژگی که از اثرات گرانشی زمین، خورشید و ماه  ناشی می­شود بدون هیچ گونه اثرات جوی