شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۹
 
Temporary (اسم)

due to seasonal winds

موقت

ناشی از بادهای فصلی

Terrace (اسم)

A horizontal or nearly horizontal natural or artificial topographic feature interrupting a steeper slop, sometimes occurring in a series

ردیف -تختان

یک شکل افقی و یا تقریباً افقی طبیعی و یا عارضه   توپو گرافی مصنوعی که یک شیب تند را  قطع می‌کند

Thalweg (اسم)

The line down the center of the main CHANNEL of a stream

خط القعر

خطی که عمیق‌ترین نقاط کانال اصلی جریان را نشان می‌دهد

Tidal flats (اسم)

(1) Marshy or muddy areas covered and uncovered by the rise and fall of the tide. A TIDAL MARSH. (2) (SMP) Marshy or muddy areas of the seabed which are covered and uncovered by the rise and fall of tidal water

پهنه کشندی

1)منطقه لجن‌زار پوشیده و یا غیر پوشیده با جریان جزرومدی

2)منطقه لجن‌زاری از بستر که یا تحت تاثیر جزرومد است و یا نیست.

Tidal period (اسم)

The interval of time between two consecutive like phases of the tide or tidal current

دوره کشندی

مدت زمان بین دو مرحله جریان جزرومدی

Tidal pool (اسم)

A pool of water remaining on a BEACH or REEF after recession of the tide

آبگیر کشندی

آبگیر باقیمانده در ساحل بعد از جریان جزرومد

Tidal prism (اسم)

(1) The total amount of water that flows into a HARBOR or out again with movement of the tide, excluding any fresh water flow. (2) (SMP) The volume of water present between MEAN LOW and MEAN HIGH TIDE.

منشور کشندی

میزان آب داخل و خارج شده در بندر تنها به‌واسطه جریان جزرومدی

 حجم آب موجود بین میانگین جزر و میانگین مد

Tidal wave (اسم)

(1) A wave, in the oceans and seas, produced by tides and tidal currents. (2) Non-technical term in popular usage for an unusually high and destructive water level along a shore. It usually refers to STORM SURGE or TSUNAMI

امواج جزرو مدی

موجی که در اثر جریان جزرومدی تولید می‌شود

Tide (اسم)

The periodic rising and falling of the water that results from gravitational attraction of the moon and sun acting upon the rotating earth. Although the accompanying horizontal movement of the water resulting from the same cause is also sometimes called the tide, it is preferable to designate the latter as TIDAL CURRENT, reserving the name TIDE for the vertical movement

کشند

بالاآمدگی و پایین رفتگی آب در اثر جاذبه گرانشی ماه و خورشید بر دوران زمین

Tide level (اسم)

The height of the tide above a specified level

سطح تراز جزرومد

ارتفاعی از جزرومد بالای سطح ویژه

Tide, astronomic (اسم)

The periodic change in magnitude and direction of gravity as caused by attraction of the Sun, Moon, and other members of the Solar system

جزرومد، نجومی

تغییرات دوره‌ای شدت و جهت نیروی گرانشی در اثر  برهمکنش ماه و خورشید و دیگر اعضای منظومه شمسی را منجر می‌شود

Tides, types of (اسم)

The characteristic form of the tide with special reference to the relation of the DIURNAL and semidiurnal waves. Tides are sometimes classified as DIURNAL, SEMIDIURNAL and MIXED, but there are no sharply defined limits separating the groups. The tide is said to be DIURNAL when the diurnal wave predominated and only a single high and single LOW WATER occur each day during the greater part of the month. The tide is SEMIDIURNAL when the semidiurnal wave predominates and two high and two low waters occur each tidal day with a relatively small inequality in the high and LOW WATER heights. In the MIXED type of tide the DIURNAL and semidiurnal waves are both important factors and the tide is characterized by large inequality in the high or LOW WATER heights or in both. There will usually be two high and two low waters each day, but occasionally the tide will become DIURNAL

انواع جزرومد

جزرومد گاهی به بخش‌های روزانه و نیمه روزانه و مختلط تقسیم می‌شود.

امواج روزانه: زمانی‌که تنها یک مد و یک جزر در طی روز رخ می‌دهد.

امواج نیمه روزانه: وقتی‌که دو مد و دو جزر در طی یک روز رخ می‌دهد.

آمیخته: دو جزر و دو مد وجود دارد، اما جزرومد از نوع روزانه

Toe (اسم)

(1) Lowest part of sea- and portside breakwater slope, generally forming the transition to the seabed. (2) The point of break in slope between a dune and a beach face

پنجه –لبه پیشروسفره رورانده

Tongue (اسم)

A long narrow strip of land, projecting into a body of water

زبانه

نوار باریکی از زمین که داخل دریا  کشیده  شده است

Training wall (اسم)

A wall or JETTY to direct current flow

دیوار هادی

دیواری در مقابل جریان برای تغییر جهت آن

Transitional wave (zone) (اسم)

In regard to PROGRESSIVE GRAVITY WAVES, water whose DEPTH is less than one-half, but more than 1/25, the wave length, also called a SHALLOW WATER WAVE

امواج انتقالی-موج گذری

با توجه به امواج گرانشی پیشرونده، آبی که  عمق  آن کمتر از 2/1 و بیشتر از 25/1 طول موج می‌باشد. به این امواج اموج کوتاه نیز می‌گویند

Transverse bar (اسم)

A BAR which extends approximately right angles to SHORELINES

سد شنی متقاطع-پشته متقاطع

پشته‌ای که بصورت عمود بر خط ساحلی ادامه می‌یابد

Travel time (اسم)

The time necessary for waves to travel a given distance from the GENERATING AREA

زمان طی شده (مسافت-زمان)

زمان لازم برای امواج تا یک فاصله معینی را از محل تولیدشان طی کنند

Trench (اسم)

A long narrow submarine DEPRESSION with relatively steep sides

ترانشه-ژرفنا

یک حفره طولانی و باریک در زیر آب با دیواره‌های نسبتاًً شیب‌دار

Trough (اسم)

A long and broad submarine DEPRESSION with gently sloping sides

ناواب -گودال

یک فرورفتگی عریض و طولانی در زیر آب با شیب ملایم دیواره‌