پنج شنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
 
Undisturbed water level (اسم)

Same as STILL WATER LEVEL

سطح آب غیرآشفته

مشابه سطح تراز ایستابی است

Updrift (اسم)

The direction to which the predominant longshore movement of beach material approaches

فرارانه- خلاف جریان-رانش

جهت غالب حرکت (رانش) مواد ساحلی

Upland (اسم)

Generally described as the dry land area above and landward of the ORDINARY HIGH WATER MARK (OHWM)

زمین مرتفع

معمولاً به خشکی‌های بالاتری که سمت خشکی مرز مدّ عادی است، گویند

Uprush (اسم)

The rush of water up the FORESHORE following the breaking of a wave, also called SWASH or RUNUP

خیزاب ساحلی -یورش موج

هجوم روبه ساحل آب که به دنبال شکست موج صورت می‌گیرد. که مترادف با SWASH  یا  RUNUP است

Upwelling (اسم)

The process by which water rises from a deeper to a shallower DEPTH, usually as a result of offshore surface water flow. It is most prominent where persistent wind blows parallel to a COASTLINE so that the resultant Ekman transport moves surface water away from the COAST

فراچاهندگی- بالارفتن

فرآیند بالاروی آب از یک ارتفاع عمیق‌تر به کم‌ژرفاتر، که منجر به جریان آب سطحی دور از ساحل می‌شود. در جایی که وزش باد مداوم، موازی خط ساحل باشد انتقال اکمن منتجه، آب سطحی را از ساحل دور می‌کند