جمعه ۱۲ خرداد ۱۴۰۲
 

درباره طرح پایش و ارزیابی (MEP)

مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی با رویکرد توسعه پایدار، ماموریت دارد تا با ایجاد تعادل بین اهداف و اقدامات حفاظتی و اهداف و اقدمات توسعه­ا­ی در مناطق  ساحلی، در خدمت توسعه پایدار قرار گیرد. از این رو، تنظیم فعالیتهای انسانی و حفاظت و بهبود وضعیت محیط زیستی مناطق ساحلی در دستور کار این مدیریت قرار دارد. اعمال مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی به دلیلی گستردگی و تنوع فعالیت ها و اقدامات، تعقیب همزمان چند هدف یکپارچه سازی عوامل مدیریتی و نیز دخالت در رویه های جاری توسعه و روند تغییرات اکولوژیکی، نیازمند استقرار نظامی برای پایش و ارزیابی خود است.

نظام پایش و ارزشیابی در مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی از طریق پایش اجرای برنامه‌های مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی، پایش تغییرات و روندهای اکولوژیکی و اقتصادی‌– اجتماعی و نیز ارزشیابی میزان تحقق اهداف مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی و ارزشیابی اثرات این مدیریت بر مناطق ساحلی، اطمینان نسبی از وجود سازوکارهایی برای تصحیح، تکمیل، بهبود و ارتقاء اهداف، برنامه‌ها، اقدامات و فعالیت‌ها را فراهم می‌آورد. این نظام به عنوان سازوکاری برای دیدبانی فعالیت‌های سایر دست اندرکاران توسعه و حفاظت در مناطق ساحلی و مشارکت در بهبود برنامه‌های آنان عمل می‌کند.

طرح پایش و ارزیابی مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی کشور در ادامه مطالعات فاز اول با هدف ارزشیابی میزان تحقق اهداف استقرار طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی کشور، آسیب شناسی آن و ارزشیابی اثرات این مدیریت بر مناطق ساحلی، تدوین برنامه­ای عملیاتی برای تصحیح، تکمیل، بهبود و ارتقاء اهداف، برنامه‌ها، اقدامات و فعالیت‌های استقرار طرح مذکور در سطح ملی و به تفکیک استان های ساحلی و اجرای آن در استان هرمزگان (که به سبب در شرف خاتمه بودن طرح ICZM استان هرمزگان این استان انتخاب شده است) برنامه ریزی شده است.