جمعه ۱۲ خرداد ۱۴۰۲
 

رئوس کلی شرح خدمات

گام اول : کلیات و روش شناسی انجام طرح

هدف:

هدف از این گام، ایجاد آمادگی لازم برای انجام مطالعات اصلی به وسیله بهره گیری از تجارب پیشین، دستاوردهای ملی و بین المللی در خصوص موضوع طرح و جمع آوری داده ها و گزارشهای کلیدی می باشد. از سوی دیگر، دریافت صحیح انتظارات کارفرما در خصوص طرح و شناسایی ذیمدخلان اصلی طرح از جمله اهداف این بخش از مطالعات می­باشد. همچنین شناسایی مسائل و مشکلات، ریسک های مرتبط با طرح مذکور در سطح ملی و استان های ساحلی و روشناس شناسی انجام طرح در انتهای این بخش از مطالعه، ارائه خواهد شد. 

 

گام دوم : طراحی نظام پایش و ارزیابی (MEP) در سطح ملی و استان های ساحلی

هدف:

·         تکمیل، تدوین و بومی سازی درخت معیارها و شاخصها برای پایش و ارزیابی مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی در سطح ملی و به تفکیک استان های ساحلی

·        طراحی ساز و کار پایش و ارزیابی مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی کشور در سطح ملی و به تفکیک استان ساحلی کشور

·        تعیین مقیاس مناسب نقشه تغییرات روی داده مکانی در استان هرمزگان بر اساس شاخص های تعریف شده در این گام

گام سوم:  اجرای پایش و اندازه گیری در سطح ملی و استان هرمزگان

هدف:

·        اجرای برنامه پایش و ارزیابی تدوین شده حاصل از نتایج گام های اول تا دوم در سطح ملی و استان هرمزگان، ثبت عدم انطباق‌ها، تعیین اقدامات اصلاحی و بهبود

گام چهارم:  تهیه سامانه  پشتیبان تصمیم گیری مکانی  (SDSS)تحت وب

هدف :

·        تهیه سامانه پشتیبان تصمیم گیری مکانی  (SDSS)تحت وب با رویکرد پایش و ارزیابی استقرار ICZM در سطح ملی و 7 استان ساحلی کشور 

·        اجرا سامانه SDSS تحت وب پایش و ارزیابی در سطح ملی و استان هرمزگان و اطمینان از کارکرد صحیح سامانه طراحی شده

گام پنجم:  خدمات آموزشی و اطلاع رسانی

هدف :

·        آموزش کارکنان و دست‌اندرکاران طرح ICZM در خصوص موضوع پایش و ارزیابی در استان­های ساحلی حصول اطمینان از انتقال شیوه‌های بکار رفته در طرح

·        آموزش جوامع محلی و سازمان­های مردم نهاد ساحلی در خصوص موضوع پایش و ارزیابی

·        اطلاع رسانی در خصوص انجام و دستا­وردهای طرح در مجامع علمی (ملی و بین المللی) و رسانه­ها از طریق تالیف و تهیه کتاب، مقاله، بروشور و تیزر