جمعه ۱۲ خرداد ۱۴۰۲
 

کمیته تخصصی طرح

 

مطالعات مدیریت نوار ساحلی (SMP)

 مهندس محمدرضا الهیار

 دکتر پیمان بدیعی

دکتر محمدرضا غریب رضا

  

مطالعات طرح مدیریت محیط زیستی(EMP)

دکتر عبدالرسول ماهینی

مهندس منیر حقیقت

 

 مطالعات کالبدی

دکتر رضا احمدیان

 

طراحی و تشکیل پایگاه داده و سیستم اطلاعات جغرافیایی و سامانه پشتیبان تصمیم سازی(DSS)

دکتر عبدالرسول ماهینی

دکتر علی اصغر آل شیخ

دکتر هدیه دهستانی

 

اهداف و استراتژی ها

دکتر رضا احمدیان

دکتر محمدحیدری

  

مطالعات زمین شناسی و ژئومورفولوژی

دکتر سیاوش شایان

دکتر محمدرضا غریب رضا

دکتر هدیه دهستانی

 

پدافند غیرعامل

دکتر مرتضی منصوردهقان