جمعه ۱۲ خرداد ۱۴۰۲
 

اهداف

اهداف کلی تبیین شده در ابتدای مطالعات برای طرح تدقیق ICZM استان هرمزگان با الهام از اهداف حرکت جهانی ICZM و اهداف کلان و خرد ICZMکشوری، به‌شرح زیر پیشنهاد شده‌اند. این اهداف در روند مطالعات مذکور تدقیق خواهند شد:

ایجاد زمینه برای بهرهبرداری مناسب از ظرفیتهای موجود در مناطق ساحلی استان هرمزگان و رونق بخشیدن به وضعیت استان درحد توان اکولوژیک سرزمین

حفاظت از زیست بومهای نواحلی ساحلی استان هرمزگان و حمایت از تنوع زیستی

حفاظت از جوامع انسانی و تأسیسات موجود در نوار ساحلی استان در برابر انواع مخاطرات محیطی

ایجاد زمینه برای توسعه اقتصادی استان بطور اعم و توسعه منطقه ساحلی استان بطور اخص از طریق فعالیتهای مناسب نظیر طبیعتگردی، توریسم، پرورش آبزیان، ساخت شناور و نظایر آن

ایجاد هماهنگی و همسویی فعالیت بخشهای مختلف دولتی، خصوصی و تعاونی جهت رفع تضادها