یکشنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۳
 

اهداف و دستاوردها

 اهداف اصلی مطالعات تدقیق مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی استان‌های شمالی کشور(گیلان، مازندران و گلستان) براساس اصول سه گانه ICZM ملی و مبتنی برتوجه به سه اصل توسعه، حفاظت و یکپارچگی تبیین شده است  که در قالب راهبردهای هریک از این اصول و در سواحل شمال به شرح زیراست:

الف) اهداف ناظر بر رویکرد حفاظتی درطرح تدقیق مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی شمال:

Ø      حفاظت از اکوسیستم شکننده منطقه ساحلی درقالب تدقیق مزرهای مدیریتی منطقه ساحلی وخصوصا موضوع حریم و اراضی مستحدث.

Ø      حفاظت از سازمان زیستی منطقه ساحلی استان‌های واقع در سواحل  شمال کشور.

Ø      ارائه راهکارهای مدیریتی فضایی برای حل معضلات زیست محیطی منطقه ساحلی

 ب) اهداف ناظر بر رویکرد توسعه‌ای در طرح تدقیق مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی شمال:

Ø      برخورداری همگانی از ارزش افزوده منطقه ساحلی

Ø      شناسایی و تدقیق  حریم دریا و تامین دسترسی همگانی به دریا

Ø      تدوین برنامه عمل درکلیه شهرستان‌های ساحلی مبتنی برتوسعه دریامحور

Ø      برخورداری مردم محلی از توسعه ایمن و امن

 ج) اهداف ناظر بر رویکرد یکپارچگی در طرح تدقیق مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی شمال:

Ø      هماهنگی عملکردی نهادهای دولتی و غیر دولتی در ارتباط با تصمیم گیری‌های منطقه ساحلی استان‌های شمال کشور

Ø      برخورداری از ضوابط و مقررات هماهنگ، مربوط به کاربری و ساخت و سازهای در منطقه ساحلی

Ø      بیشینهسازی مشارکت مردم و نهادهای غیر دولتی در تصمیم سازی‌های مرتبط با منطقه ساحلی

Ø      استقرار نظام یکپارچه اطلاعات در مناطق ساحلی

Ø      تحقق تکالیف باقی مانده دستگاه‌های اجرایی متولی درخصوص آیین نامه اجرایی ماده 63

 

 

در قالب شرح خدمات فوق الذکر مجموعا 45 جلد گزارش و در قالب 7 گروه تخصصی به شرح جدول 1پیش‌بینی شده است.

 

جدول 1-گزارشات گروه‌های تخصصی مطابق شرح خدمات

ردیف

گروه اصلی

عنوان گزارش نهایی

1

SMP

معرفی معیارهای تعیین محدوده منطقه ساحلی

2

وضع زمین ساخت و ناهمواری ها

3

تحلیل رسوب شناسی و مورفولوژی کرانه

4

تحلیل هیدرودینامیک امواج و جریان های دریایی

5

تدقیق خط خطر و پهنه احتیاط

6

ارزیابی حساسیت ها و آسیب پذیری مخاطرات

7

GIS & Data Base

تهیه نقشه و داده های پایه مطالعات

8

نحوه تشکیل پایگاه وسیستم GIS

9

سامانه DSS

10

تلفیق

جمع آوری اسناد/تدوین پیش نیازها/ مساله شناسی منطقه ساحلی

11

روش شناسی انجام مطالعات و تدوین مدل مفهومی

12

تدقیق محدوده حوزه نفوذپیوسته

13

معرفی امکانات و محدودیت های اجرایی طرح

14

ارزیابی عوامل راهبردی( درونی- بیرونی)

15

تدوین برنامه فضایی

16

تدوین برنامه راهبردی

17

تهیه برنامه های موضوعی

18

تهیه برنامه های موضعی

19

یکپارچه سازی ضوابط و مقررات

20

LUP

 

 

 

 

 

 

 

نقشه های پوشش و کاربری (اراضی - دریایی)

21

جمعیت و مردم شناسی

22

تحلیل سازمان فضایی ناحیه ساحلی

23

بررسی زیر ساخت های توسعه در منطقه ساحلی

24

بررسی گردشگری( خارج از شهرها)

25

ارزیابی نظام سکونت در ناحیه ساحلی

26

ارزیابی نظام فعالیت در منطقه ساحلی

27

ارزیابی و تحلیل تعارضات، پیوندها و عدم تعادل های فضایی

 

28

ارزیابی روندها

 

 

29

EMP

تهیه نقشه لند فرم های ساحلی

 

 

30

تحلیل وضع اقلیم

 

 

31

تحلیل وضع خاک و وضع اراضی

 

 

32

تحلیل وضع حوضه آبریز و منابع آب

 

 

33

تحلیل وضع پوشش گیاهی و رویشگاه ها

 

 

34

وضع حیات وحش و زیستگاه های حساس

 

 

35

تحلیل مخاطرات و تنش های طبیعی

 

 

36

بررسی و تحلیل مخاطرات و تنش های انسانی

 

 

37

ارزیابی توان اکولوژیک ناحیه ساحلی

 

 

38

ارزیابی حساسیت ها و آسیب پذیری محیط زیست

 

 

39

ساختار سازمانی

شناسایی و تحلیل گروداران

 

 

40

تحلیل نهادی و سازمان های موثر

 

 

41

ارزیابی نظام حکمرانی

 

 

42

ارزیابی گروداران و نهادهای واقع در منطقه ساحلی

 

 

43

پدافند غیرعامل و سیاسی امنیتی

مطالعات پدافند غیرعامل

 

 

44

مطالعات سیاسی و امنیتی

 

 

45

ارزیابی حساسیت ها و آسیب پذیری پدافندی