جمعه ۱۲ خرداد ۱۴۰۲
 

کمیته تخصصی طرح

واحد نظارت:

اداره کل مهندسی سواحل و بنادر

ناظران عالی طرح:

آقای مهندس محمدرضا اله‌‌‌‌یار

آقای مهندس حمید خلیلی

آقای مهندس رسول قنبری‌‌‌‌ممان

کمیته تخصصی پروژه:

آقای دکتر رضا احمدیان

آقای دکتر سیاوش شایان

آقای دکتر محمدرضا غریب رضا

آقای دکتر عبدالرسول سلمان ماهینی

آقای ناخدا حمیدرضا افشار برجی