جمعه ۱۲ خرداد ۱۴۰۲
 

سرفصل های مطالعات

شرح خدمات طرح تدقیق مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی استان سیستان و بلوچستان همانند طرح تدقیق در استان های شمال کشور با رویکرد مساله‌شناسی و در راستای اهداف ICZM ملی در قالب ۵ مرحله زیر تدوین شده است:

1.       مرحله اول: مطالعات پیش نیاز و آماده سازی

1-1-            مرزبندی و تدقیق منطقه ساحلی

1-2-            جمع آوری، بررسی و تحلیل اسناد و مدارک مرتبط با طرح های فرادست و فرودست

1-3-            بازدیدهای میدانی از کل خط ساحلی استان جهت بررسی پیش نیاز ها، امکان سنجی اجرای طرح (ارزیابی دیدگاه مدیران و مردم محلی)

1-4-            شناسایی و تحلیل گروداران (ذیربطان)

1-5-            مشکل شناسی و مساله یابی، طبقه بندی و اولویت بندی آنها در منطقه ساحلی با مشارکت گروداران

1-6-            تنظیم رویه ها و روش شناسی انجام مطالعات و تهیه مدل مفهومی اجرای بخش های مختلف طرح

1-7-            جمع آوری داده های مورد نیاز و تهیه نقشه پایه مطالعات

1-8-            تشکیل پایگاه و سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS

1-9-            تهیه نقشه پوشش و کاربری اراضی موجود ناحیه ساحلی

1-10-         تهیه نقشه لندفرم های ساحلی

1-11-         تهیه نقشه کاربری دریایی ناحیه کرانه ای و آبهای ساحلی

 

2.       مرحله دوم: شناخت براساس موضوعات اصلی

الف) شناسایی منابع و قابلیت های طبیعی

2-1-            تحلیل وضع اقلیم (برای یک دوره 30 ساله)

2-2-            تحلیل وضع زمین شناسی و ناهمواری ها در منطقه ساحلی

2-3-            تحلیل وضع خاک و منابع اراضی

2-4-            تحلیل رسوب شناسی و مورفولوژی کرانه

2-5-            تحلیل وضع حوضه های آبریز و منابع آب

2-6-            تحلیل هیدرودینامیک امواج و جریان های دریایی

2-7-            تحلیل وضع پوشش گیاهی و رویشگاه ها

2-8-            تحلیل وضع حیات وحش و زیستگاه های حساس

ب) شناسایی منابع و قابلیت های کالبدی، جمعیت و فعالیت های انسانی

2-9-            تدقیق محدوده حوزه نفوذ پیوسته

2-10-         جمعیت و مردم شناسی

2-11-         تحلیل سازمان فضایی ناحیه ساحلی

2-12-         بررسی زیر ساخت های توسعه در منطقه ساحلی (خارج از شهرها و سکونتگاه ها)

2-13-         شبکه آب و فاضلاب (سدها، واحدهای آب‌شیرین کن، خطوط انتقال و ...)(براساس اطلاعات در دسترس)

2-14-         شبکه دفع پسماند (نقاط دفع و ایستگاه های انتقال) (براساس اطلاعات در دسترس)

2-15-         بررسی گردشگری (خارج از شهر ها)

2-16-         تحلیل سازمانی

2-17-         تحلیل بستر نهادی و ارزیابی نظام حکمرانی

2-18-         معرفی امکانات و محدودیت های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیرساختی در منطقه ساحلی برای اجرای طرح

ج) شناسایی مخاطرات، موانع و محدودیت های محیطی ـ کالبدی

2-19-         تدقیق خط خطر و پهنه احتیاط

2-20-         بررسی و تحلیل مخاطرات و تنش های طبیعی

2-21-         بررسی و تحلیل مخاطرات و تنش های انسانی

د) شناسایی ساختار، فرایندها و عملکردهای امنیتی و پدافند غیر عامل

2-22-         مطالعات پدافند غیر عامل

2-23-         مطالعات سیاسی و امنیتی

 

3.       مرحله سوم: سنجش و ارزیابی          

3-1-            ارزیابی توان اکولوژیک ناحیه ساحلی

3-2-            ارزیابی نظام سکونت در ناحیه ساحلی

3-3-            ارزیابی نظام فعالیت در منطقه ساحلی

3-4-            ارزیابی و تحلیل تعارضات (عملکردهای خشکی ـ دریائی)

3-5-            ارزیابی و تحلیل پیوندهای موجود منطقه ساحلی

3-6-            ارزیابی تعادل ها و عدم تعادل‌های فضایی منطقه ساحلی

3-7-            ارزیابی حساسیت ها و آسیب پذیری های محیط زیستی

3-8-            ارزیابی حساسیت ها و آسیب پذیری مخاطرات

3-9-            ارزیابی حساسیت ها و آسیب پذیری پدافندی و امنیتی

3-10-         ارزیابی اطلاعات، دانش و آگاهی گروداران در قبال مسایل شناسایی شده

3-11-         ارزیابی گروداران و طراحی استراتژی مشارکت

3-12-         ارزیابی روندها

3-13-         ارزیابی عوامل راهبردی (درونی و بیرونی)

 

4.       مرحله چهارم: تلفیق و تصمیم گیری (برنامه های اصلی پیشنهادی) 

4-1-            تدوین برنامه های فضایی

4-2-            تدوین برنامه های راهبردی در پاسخ به موضوعات اولویت دار شناسایی شده

4-3-            تهیه برنامه های موضوعی

4-4-            تهیه برنامه های موضعی

4-5-            یکپارچه سازی ضوابط و مقررات با کاربری و فعالیت های منطقه ساحلی

4-6-            توسعه و یکپارچه سازی پایگاه اطلاعات جغرافیایی و سامانه پشتیبانی مدیریت (DSS) استان سیستان و بلوچستان در حوزه مطالعاتی با استفاده از سامانه DSS تدقیق ICZM استان هرمزگان

 

5.       مرحله پنجم: برنامه آموزشی، اطلاع رسانی و استقرار طرح

5-1-            شناسایی مخاطبان مرتبط

5-2-            تعیین اهداف برنامه ظرفیت سازی آموزشی

5-3-            تدوین برنامه آموزش و اطلاع رسانی و تعیین عناوین سرفصل های ظرفیت سازی

5-4-            اجرای بخشی از برنامه های ظرفیت سازی

5-5-            ارائه برنامه استقرار طرح براساس خروجی و نتایج حاصل شده