جمعه ۱۲ خرداد ۱۴۰۲
 

سرفصل های مطالعات

 شرح خدمات طرح تدقیق مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی استان‌های ساحلی شمالی با رویکرد مساله‌شناسی و همچنین در راستای اهداف ICZM ملی در قالب ۵ مرحله زیرتدوین شده است:

 1-      مرحله اول: مطالعات پیش نیاز و آماده سازی:

1-1-       مرزبندی و تدقیق منطقه ساحلی

1-2-       جمع آوری، بررسی و تحلیل اسناد و مدارک مرتبط با طرح های فرادست و فرودست

1-3-       بازدیدهای میدانی و جلسات آماده سازی، جهت بررسی پیش نیاز ها و امکان سنجی اجرای طرح (ارزیابی دیدگاه مدیران و مردم)

1-4-       شناسایی و تحلیل گروداران (ذیربطان)

1-5-       مشکل شناسی و مساله یابی، طبقه بندی و اولویت بندی آن در منطقه ساحلی با مشارکت گروداران

1-6-       تنظیم رویه ها و روش شناسی انجام مطالعات و تهیه مدل مفهومی اجرای بخش های مختلف طرح

1-7-       جمع آوری داده های مورد نیاز و تهیه نقشه پایه مطالعات

1-8-       تشکیل پایگاه و سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS

1-9-       تهیه نقشه پوشش و کاربری اراضی موجود ناحیه ساحلی

1-10-   تهیه نقشه مالکیت اراضی ساحلی بر پایه آخرین اطلاعات طبقه بندی شده موجود (منابع طبیعی و مستثنیات در صورت در دسترس بودن)

1-11-   تهیه نقشه لندفرم های ساحلی

1-12-   تهیه نقشه کاربری دریایی ناحیه کرانه ای و آب های ساحلی

 

2-          مرحله دوم: شناخت براساس موضوعات اصلی:

الف) شناسایی منابع و قابلیت های طبیعی

2-1-       تحلیل وضع اقلیم (برای یک دوره 30 ساله)

2-2-       تحلیل وضع زمین ساخت و ناهمواری ها

2-3-       تحلیل وضع خاک و منابع اراضی

2-4-       تحلیل رسوب شناسی و مورفولوژی کرانه

2-5-       تحلیل وضع حوضه های آبریز و منابع آب

2-6-       تحلیل هیدرودینامیک امواج و جریان های دریایی

2-7-       تحلیل وضع پوشش گیاهی و رویشگاه ها

2-8-       تحلیل وضع حیات وحش و زیستگاه های حساس

 

ب) شناسایی منابع و قابلیت های کالبدی، جمعیت و فعالیت های انسانی

2-9-                    تدقیق محدوده حوزه نفوذ پیوسته

2-10-                جمعیت و مردم شناسی

2-11-                تحلیل سازمان فضایی ناحیه ساحلی

2-12-                بررسی زیر ساخت های توسعه در منطقه ساحلی (خارج از شهرها و سکونتگاه ها)

2-13-                بررسی گردشگری (خارج از شهر ها)

2-14-                تحلیل نهادی و سازمان ها

2-15-                تحلیل بستر نهادی و ارزیابی نظام حکمرانی

2-16-                معرفی امکانات و محدودیت های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیرساختی و سیاسی در منطقه ساحلی برای اجرای طرح

 

 ج) شناسایی مخاطرات، موانع و محدودیت های محیطی ـ کالبدی

2-17-      تدقیق خط خطر و پهنه احتیاط

2-18-      بررسی و تحلیل مخاطرات و تنش های طبیعی

2-19-      بررسی و تحلیل مخاطرات و تنش های انسانی

 

د) شناسایی ساختار، فرآیندها و عملکردهای امنیتی و پدافند غیر عامل

2-20-  مطالعات پدافند غیر عامل

2-21-  مطالعات سیاسی و امنیتی

 

3-         مرحله سوم: سنجش و ارزیابی:

3-1-       ارزیابی توان اکولوژیک ناحیه ساحلی

3-2-       ارزیابی نظام سکونت در ناحیه ساحلی

3-3-       ارزیابی نظام فعالیت در منطقه ساحلی

3-4-       ارزیابی و تحلیل تعارضات (عملکردهای خشکی ـ دریائی)

3-5-       ارزیابی و تحلیل پیوندهای موجود منطقه ساحلی

3-6-       ارزیابی تعادل ها و عدم تعادل های فضایی منطقه ساحلی

3-7-       ارزیابی حساسیت ها و آسیب پذیری های  محیط زیستی

3-8-       ارزیابی حساسیت ها و آسیب پذیری مخاطرات

3-9-       ارزیابی حساسیت ها و آسیب پذیری پدافندی و امنیتی

3-10-   ارزیابی اطلاعات، دانش و آگاهی گروداران در قبال مسایل شناسایی شده

3-11-   ارزیابی گروداران و طراحی استراتژی مشارکت

3-12-   ارزیابی نهادی و حکمرانی در منطقه ساحلی

3-13-   ارزیابی روندها

3-14-   ارزیابی عوامل راهبردی (درونی و بیرونی)

 

4-         مرحله چهارم: تلفیق و تصمیم گیری (برنامه های اصلی پیشنهادی)

4-1-       تدوین برنامه های فضایی

4-2-       تدوین برنامه های راهبردی در پاسخ به موضوعات اولویت دار شناسایی شده

4-3-       تهیه برنامه های موضوعی

4-4-       تهیه برنامه های موضعی

4-5-       یکپارچه سازی ضوابط و مقررات با کاربری و فعالیت های منطقه ساحلی

4-6-       یکپارچه سازی پایگاه اطلاعات جغرافیایی و سامانه پشتیبانی مدیریت (DSS) با چارچوب و شاخص های تعریف شده ملی

 

5-         مرحله پنجم: برنامه آموزش و اطلاع رسانی:

5-1-       تعیین اهداف برنامه ظرفیت­سازی آموزشی

5-2-       شناسایی مخاطبان مرتبط

5-3-       تدوین برنامه آموزش و اطلاع رسانی و تعیین عناوین سرفصل­های ظرفیت­سازی

5-4-       تعیین ابزارهای ظرفیت­سازی و مسؤولین مربوطه

5-5-  اجرای بخشی از برنامه­ی ظرفیت­سازی

.